www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton JASL - quash

GDPR

Jihlavská unie sportu na tomto místě poskytuje veřejnosti jasně a srozumitelně informace o tom, jakým způsobem zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou zpracovávány, o zdrojích, ze kterých jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány.

Jihlavská unie sportu, z. s. zpracovává osobní údaje výhradně na základě platného práva, tj. zákonných oprávnění, a v některých případech na základě ochrany oprávněných zájmů Jihlavské unie sportu z. s. a to se souhlasem subjektů osobních údajů.

 1. Kdo je Jihlavská unie sportu, z. s. a jak ji můžete kontaktovat

  Jihlavská unie sportu, z. s. (dále JUS) sdružuje sportovní svazy s působností v okrese Jihlava, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, jsou-li ustavena jako spolky dle Zákona 89/2012 - Občanský zákoník. Posláním Jihlavské unie sportu je podporovat sport, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu. Subjekty sdružené v JUS si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti. Svým pojetím činnosti a organizační strukturou odpovídá evropskému standardu nevládních spolkových tělovýchovných a sportovních organizací.

  V souladu se svým posláním vykonává Jihlavská unie sportu, z. s. správce osobních údajů fyzických osob, což znamená, že spravuje osobní údaje fyzických osob, určuje účel, nástroje a způsob zpracování těchto osobních údajů. Pro získání podrobných informací o zpracování osobních údajů mohou fyzické osoby (subjekty osobních údajů) kontaktovat Jihlavskou unii sportu, z. s. e-mailem: jus@sportjihlava.cz, poštou na adresu Evžena Rošického 6, 2684/6, Jihlava 586 01 nebo osobně v sídle JUS.

 2. Zásady zpracování osobních údajů

  Při zpracování osobních údajů Jihlavská unie sportu, z. s. respektuje právo na ochranu osobních údajů (OÚ), přičemž dodržuje zejména následující principy:

  • Odpovědnost za bezpečnost OÚ
  • Korektnost a transparentnost
  • Účelovost zpracování OÚ
  • Zpracování nezbytného rozsahu OÚ
  • Přesnost a aktuálnost OÚ
  • Uložení OÚ na dobu nezbytně nutnou
 3. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

  V souladu s posláním a činností Jihlavské unie sportu, z.s. se může jednat o některé z následujících údajů, jejich kombinace, soubory nebo výběry:

  • identifikační a adresné údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní číslo, IP adresa;
  • popisné: zdravotní pojišťovna, bankovní spojení (pouze u zaměstnanců)
  • citlivé např. snímek obličeje (fotografie)
  • ostatní: fotografie (zpravodajské a př. marketingové účely se souhlasem)

   

  Údaje jsou vedené v konkrétních agendách dle jednotlivých oprávnění, která se příslušných agend týkají.

 4. Koho se osobní údaje týkají

  Informace zde uvedené platí pro fyzické osoby poskytující osobní údaje (subjekty údajů). Jihlavská unie sportu, z. s. zpracovává také osobní údaje ze zákonných důvodů, týkající se především zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců na dohodu a dále osobní údaje členů Jihlavské unie sportu, z.s. vyplývající ze směrnic o členství v České unii sportu.

 5. Jak jsou osobní údaje získávány

  Osobní údaje fyzických osob Jihlavská unie sportu, z. s. získává vždy v souladu s platným právem přímo od fyzických osob, od jiných správců (např. tělovýchovných jednot a sportovních klubů či sportovních svazů) a z veřejně dostupných zdrojů. Pokud osobní údaje získává od fyzických osob na základě jejich souhlasu, vždy je informuje o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou tyto osobní údaje zpracovány, a komu mohou být zpřístupněny, pokud fyzické osobě (subjektu údajů) tyto informace už nejsou známy. Současně subjekt údajů informujeme o tom, zda poskytnutí jeho osobních údajů je povinné nebo dobrovolné a také o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů. Pokud je ke zpracování osobních údajů nezbytný souhlas subjektu údajů, Jihlavská unie sportu, z. s. si jej vždy vyžádá.

 6. Pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány

  Jihlavská unie sportu, z. s. zpracovává osobní údaje fyzických osob na základě zákonných oprávnění, ochrany oprávněných zájmů Jihlavské unie sportu, z. s., a plnění smluvních povinností.

 7. Komu jsou osobní údaje poskytovány

  V některých případech je Jihlavská unie sportu, z. s. povinna v souladu s platným právem poskytovat osobní údaje fyzických osob jiným správcům osobních údajů, zejména orgánům státní správy a samosprávy při plnění zákonných povinností, nebo povinností souvisejících s poskytováním grantových zdrojů a dále v z důvodu ochrany oprávněných zájmů správce v rámci struktury České unie sportu.

 8. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovány a zabezpečeny

  Za účelem ochrany osobních údajů přijala Jihlavská unie sportu, z. s. přiměřená opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo neoprávněnému zpracování.

  Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech České unie sportu nebo Jihlavské unie sportu, z. s. nebo v informačních systémech jeho zpracovatelů, kteří zajišťují cloudové služby pro Jihlavskou unii sportu, z. s. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních.

  Se zpracovateli uzavírá Jihlavská unie sportu, z. s. písemnou smlouvu. Využíváme pouze takové zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky pro ochranu osobních údajů při jejich zpracování.

 9. Jaká jsou práva subjektů údajů

  Kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů mohou fyzické osoby (subjekty údajů) využít následujících práv, umožňuje-li to v konkrétním případě platné právo:

  1. Právo na přístup k osobním údajům a na pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů;
  2. Právo na opravu a doplnění osobních údajů v případě, že subjekt údajů zjistí, že jsou o něm zpracovávány nesprávné nebo nepřesné osobní údaje;
  3. Právo na výmaz osobních údajů. Subjekt údajů může požadovat vymazání osobních údajů, pokud bude dosažen účel, pro který byly zpracovány, dále pokud odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, či pokud byly údaje zpracovány protiprávně nebo pokud byla splněna právní povinnost;
  4. Právo na omezení zpracování osobních údajů. Na žádost subjektu údajů lze v případě protiprávního zpracování místo výmazu omezit použití osobních údajů stejně jako v případě, kdy jsou po splnění účelu zpracování osobní údaje požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  5. Právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že Jihlavská unie sportu, z. s. zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, má subjekt údajů právo na přenos takových osobních údajů jinému správci.

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Registrace

Zapomenuté heslo

Partneři JASL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace